Contoh Pranatacara Bahasa Jawa Singkat, Terbaru, dan Mudah

Posted on

Contoh Pranatacara Bahasa Jawa Singkat – Apakah kalian saat ini sedang mencari contoh teks pembwa acara dalam bahasa jawa? nah diartikel kali ini kami akan memberikan contoh dan referensi Contoh Pranatacara Bahasa Jawa. 

Contoh Pranatacara Bahasa Jawa Singkat, Terbaru, dan Mudah

Apa itu Pranatacara ?

Dalam bahasa Jawa,  Pranatacara yaiku paraga kang nduweni jejibahan nata lan nglantarake acara utawa adicara (Pranatacara atau penyelenggara adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan menyampaikan suatu acara). 

Selain sebagai penyelenggara, pranatacara juga dapat disebut dengan pembawa acara (MC), penyiar (pambiwara), penyelenggara acara (pranata adicara), penyelenggara upacara (pranata titi laksana/juru panitia laksita/paniti laksana, atau laksitaning adicara).

Nah berikut ini kumpulan Contoh Pranatacara Bahasa Jawa :

[ CONTOH 1 ]

Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa 

 

Assalamualaikum, wr, wb..

Bismillah. Walhamdulillah. Assholaatu wassalaamu ‘ala rasuulillah. Wa’ala alihi washahbihi wamawwaalah.

 • Dumateng poro alim ulama, sesepuh soho pinisepuh ingkang tansah kulo hurmati lan kito to’ati

Ingkang sepisan, monggo kito sedoyo sami muji syukur dateng Allah Swt.

Dene punopo kito sedoyo saget makempal ing ndalem acara temu manten meniko kanti keadaan sehat wal afiyat.

Kaping kalih, sholawat soho salam, mugi tetep katur kunjuk dumateng junjungan kito, inggih meniko kanjeng nabi Muhammad SAW.

Ingkang mbeto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah shinggo saget kita raosaken sak meniko.

Mugi-mugi wonten yaumil Qiyamah mangke, kita pinaringan syafaat ingkang agung, syafat ingkang kita antu-antu ingkang kaarupi syafaatul udhma amin ya robbal alamin.

Ingkang kaping tigo, kulo minongko pranotocoro ing dalem puniko bade maosaken susunan acaro ing dinten meniko.

 1. Nomer setunggal inggih puniko Pembukaan
 2. Nomer kalih inggih puniko Wosan ayat-ayat suci Al-qur’an (tahlil)
 3. Nomer tigo inggih puniko Sambutan
 4. Nomer sekawan inggih puniko Do’a
 5. Soho nomer tarahir inggih puniko Penutup

 • Wangsul dumatang acoro engkang nomer sepindah inggih puniko pembukaan.

Monggo acara wonten dalu puniko kita bikak kanti waosan Ummul kitab. Al Fatihah.

Matursuwon…..

 • Kito lajengaken acoro ingkang kaping kaleh inggeh puniko waosan Ayat-Ayat suci al-Qur’an (tahlil) dumateng panjenenganipun bapak (…..) Wekdal kulo sumanggaakan.

Meniko kolo wau waosan Ayat-Ayat suci Al-Qur’an mugi-mugi saget mbarokahi kagem kita sedaya. Amin

 • Acoro ingkang kaping tiga enggeh puniko sambutan, dumateng panjenenganipun bapak (…..) wekdal kula aturi sumonggo. Mekaten kolo wau sambutan saking bapak Syahid.
 • Kita lajengaken acoro ingkang kaping sekawan inggeh puniko do’a, dumateng bapak (….) kulo aturi sumonggo.
 • Acoro ingkang terakhir inggih puniko penutup, monggo acara waonten dalu puniko kita tutup kanti waosan hamdalah ugi Alfatihah.

Mekaten saking kawulo, menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng penggaleh panjenengan sedoyo, kula nyuwun agung ing pangapunten.
[ CONTOH 2 ]

Contoh Teks Pembawa Acara dalam Bahasa Jawa Singkat

Assalamualaikum wr.wb

بِسْمِ اللهِ، والْحَمْدُ للهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ

أَمَّا بَعْدُ

 • Dumateng ngarsanipun poro sesepuh pinisepuh ingkang kinabakten,
 • Poro bapak lan poro sederek ingkang kulo hormati lan rencang
 • sedoyo ingkang kulo tresnani.

Nuwun mbok bilih sampun ndungkap ndalu, pamilo monggo adicoro pepanggihan ing ndalu puniko tumunten kawiwitan.

Namung sak derengipun ,Monggo kito panjataken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ,ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan, rahmat, taufiq ,soho hidayahipun dumateng kito sedoyo wonten dalu puniko, sehinggo kito saget makempal ing mriki papan kanti mboten wonten halangan setunggal punopo.

Sholawat soho salam mugi-mugi kunjuk dateng Nabi Muhammad SAW ,engkang mbeto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman islamiyah engkang kito raosaken sak meniko ,soho engkang kito antu-antu syafaatipun wonten yaumul qiyamah, Amiin.

Poro bapak lan poro sederek, wonten mriki kawulo minekani pranoto adicoro badhe maosaken susuan acoro wonten dalu

 1. puniko.
 2. Pambukaan
 3. Waosan Ayat Suci Al-qur’an
 4. Sambutan
 5. Doa
 6. Penutup Acara rapat

Cara Membaca Urut-Urutan Acara :

1. Adicoro engkang sepindah enggeh puniko pembukaan,

monggo acoro wonten dalu puniko kito bikak kanthi wosan ummul kitab, alfatihah.

2. Kito lajengaken adicoro engkang kaping kaleh enggeh puniko wosan-ayat-ayat suci Al-Qur’an, dumateng panjenenganipun bapak ………..… kulo sumanggaaken. ……

meniko kolo wau wosan ayat-ayat suci al-Qur’an mugi-mugi saget nambah lancaripun acoro wonten dalupuniko.

3. Adicoro engkang kaping tigo enggeh puniko sambutan,

dumateng panjenenganipun bapak ………… kulo sumanggaaken….

mekaten kolo wau sambutan saking bapak meseri.

4. Dilajengaken adcoro engkang kaping sekawan enggeh puniko do’a dumateng bapak ……………… kulo sumanggaaken.

5. Adicoro engkang terakhir inggih puniko penutup, monggo acoro ing dalu puniko kito tutup kanthi waosan hamdalah…..

Mekaten saking kawulo menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng penggaleh panjenengan sedoyo kulo nyuwun agungin pangapunten.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

[ CONTOH 3 ]

Contoh Pranatacara Bahasa Jawa Pengajian Singkat

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

 • Para pinisepuh saha para sesepuh ingkang satuhu kinabekten rahimakumullah;
 • Para pangemban pangembating praja tuwin satriyaning negari minangka pandam pandoming kawula ingkang pantes sinudarsana;
 • Para alim, ulama, saha para kyai ingkang lebda ing pamawas ingkang tansah tinuladha dening para ummat, langkung-langkung wabil khusus dhumateng panjenenganipun almukarrom (nama tokoh yang akan memberikan pengajian/tausyiyah) ingkang tansah kita antu-antu wedharing wursita aji, ingkang dipun mulyaaken Allah
 • Para bapak sumrambah para ibu saha para sedherek sedaya kaum muslimin lan muslimat rakhimakumullah.

Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sami manengku puja puji.

Ngunjukaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah Swt ingkang dumugi ing titiwanci menika taksih kepareng paring nugraha kawilujengan dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, saha awit paringipun sak sae-saenipun ni’mat arupi iman lan Islam. Innalhamda lillaah.

Shalawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, para garwa saha putra, para keluarganipun saha para sahabatipun, saengga benjang ing yaumul akhir mugi-mugi kita tansah pikantuk syafaatipun.

Para Bapak, para ibu kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah. Keparenga langkung rumiyin kula minangka jejering pambiwara ingkang kapiji nderekkaken titi laksananing adicara Pengaosan (….) nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

Denea kula cumanthaka nggempil kamardikan saha munggel pangandikan sawetawis, kinarya amurwakani adicara pengaosan ing ndalu punika.

Sak lajengipun, keparenga kula badhe hangaturaken menggah urut reroncening adicara Pengaosan (diisi acara pengajian apa) ing titi wanci punika ingkang sampun rinacik saha rinantam kirang langkung mekaten :

 1. Adicara angka sepisan Pambuka
 2. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih, Waosan Kalamullah ingkang sampun sinerat ing Pustaka Suci Al-Qur’an, ingkang samangke badhe kasarirani dening sedherek (……)
 3. Ndungkap adicara ingkang angka tiga, atur pambagyaharja ingkang hamengku gati, ingkang badhe kasarirani sedherek/bapak (ketua panitia atau yang ditunjuk)
 4. Adicara ingkang angka sekawan, wedharing pangandikan saking panjenenganipun Bapa/Ibu/Kyai (…….)
 5. Wondene adicara ingkang angka gangsal, minangka wigatosing pepanggihan dalu punika, nun inggih  Wedharing Pengaosan arupi tausyiyah ingkang badhe kaparingaken dening almukarrom (sebut nama beserta gelar dan status keagamaannya, misalnya kyai haji atau apa)
 6. Minangka pungkasaning titi laksana pengaosan nun inggih panutup.

Hadhirin wal hadhirat, kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah, mekaten menggah urut reroncening titi laksana adicara pengaosan ing dalu punika.

Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantam menika sageta lumampah kanti rancag winantu barakahipun Gusti Allah SWT.

Awit saking menika, sumangga kita sareng-sareng ngaturaken pandonga dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT mracihnani bilih pepanggihan dalu punika tumunten kawiwitan.

Kinarya murwakani adicara pengaosan menika, sumangga kita ngunjukkaen do’a kanti waosan (basmalah atau bacaan ummul kitab atau dengan do’a lainnya).

Matur nuwun.

Ndungkap adicara ingkang angka kalih, nun inggih Waosan Kalamulah ingkang badhe kasarirani dening sedherek (….)

Anamung saderengipun, kasuwun dumateng sedaya jamaah mugi kepareng hamidangetaken saha hangraosaken ing sak lebeting manah jer menika Pangandikanipun Allah SWT.

Sadereng lan sasampunipun dipun aturaken agunging panuwun. Salajengipun, dhumateng sedherek (……….)wekdal kasumanggaaken.

Paripurna waosan ayat-ayat suci ingkang sampun kaaturaken. Ing pangajab, mugi kanthi waosan kala wau manah kita langkung tinarbuka saengga saget ayom ayem tentrem dumigi sak lami-laminipun.

Ugi dhumateng sedherek ingkang sampun ngaturaken waosan kala wau pikantuk ganjaran saking ngarsanipun Allah SWT. Amiin yaa rabbal ‘aalamiin.

Ndungkap adicara ingkang angka tiga, atur pambagyaharja. Dhumateng sederek/Bapak (….) wekdal kasumanggaaken.

Mekaten menggah atur pambagyaharja sampun kaaturaken, ingkang salajengipun tumapak ing titi laksana ingkang angka sekawan, wedharing pangandikan saking panjenenganipun bapak/ibu (….)

Anamung sakderengipun, midherek atur saking panitia, titi laksitaning adicara badhe kasigeg sawetawis kinarya paring wekdal dhateng para kanca ingkang badhe angaturaken pasugatan prasaja.

Dhumateng para rawuh ingkang sampun kaladosan, mugi kepareng tumunten anyekecaaken ngunjuk sarta dhahar kanthi merdikaning penggalih. Salajengipun adicara kasumeneaken sawetawis.

Para rawuh, ing pangajab wekdal sumene menika ketingal regeng, ing ngarsa panjenengan sedaya badhe kaaturaken pasugatan saking Paguyuban Seni Rebana (….).

Ingkang menika, wekdal sumene kaaturaken dhumateng panjenganipun Bapak Ahmad saha Bapak Pangestu minangka pengesuhing paguyuban. Dhumateng para rawuh, sugeng midhangetaken kanthi merdikaning penggalih. Sumangga.

Jamaah pengaosan rakhimakumullah, kanthi niat nggemeni wekdal, wekdal sumene kula suwun kinarya anglajengaken adicara candhakipun.

Adicara ingkang angka sekawan wedharing pangandika saking panjenenganipun Bapak/Ibu…………… Dhumateng bapak/ibu………. wekdal sacekapipun kaaturaken. Sumangga.

Kaaturaken agunging panuwun dhumateng panjenenganipun bapak/ibu……ingkang sampun kepareng paring pangandika.

Hadhirin wal hadhirat, kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah, purwa lan madyaning pepanggihan sampun kita lampahi kanthi kalis ing rubeda.

Tumapaking adicara salajengipun wedharing wursita aji saha tausiyah ingkang minangka sari lan wigatosing pepanggihan menika.

Ingkang menika, dhumateng almukarron bapa kyai (….) kasuwun paring pengaosan saha wedharing tausiyah ing pepanggihan pengaosan (……) dalu punika.

Dhumateng almukarrom kyai (….) wekdal sacekapipun kaaturaken. Sumangga.

Ngaturaken sanget agunging panuwun dhumateng panjenanganipun almukarrom kyai ingkang sampun paring piwucal luhur dhateng para jamaah ing dalu menika.

Saestu sedaya pangandika saha piwucal luhur menika ndadosaken tuladha tumrap kita ingkang rawuh saha midhangetaken wedharing pengaosan.

Para bapak, para ibu sarta sedherek sedaya rakhimakumullah, purnaning wedharing pengaosan menika, mracihnani bilih titi laksitaning adicara pepanggihan ing dalu punika sampun paripurna.

Anamung saderengipun pepanggihan menika kapungkasi, kula ingkang piniji ndherekaken lampahing adicara, mbok bilih pinangih atur ingkang kirang nuju prana saha tindak tanduk ingkang kirang nengsemaken, kanthi andhap asoring manah kula nyuwun gunging samodra pangaksami.

Muslimin lan muslimat, ingkang kinurmatan, minangka pratandha panutuping adicara dalu punika, sumangga sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah SWT karana maos lafal Hamdalah, kula dherekaken. Alhamdulillaahirabbil’aalamiin.

Wusana, ngaturaken sugeng kundur mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih.

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh…

[ CONTOH 4 ]

Contoh Pranatacara Bahasa Jawa Pentas Seni

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaarakaatuuh

Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq, liyudzhirahu ‘aladdini kullihi, wakafa billahi syahiidaa. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadarrasulullah. Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi washahbihi ajma’in. Amma ba’du.

 • Bapak Kepala SMA 1 ……………. ingkang kinurmatan.
 • Bapa / Ibu Guru saha Karyawan / Karyawati ingkang kula urmati.
 • Lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah, ingkang sampun kepareng paring kanugrahan lan kasarasan saengga kula lan panjenengan sedaya saget kempal wonten ing papan punika. Ingkang titiwanci menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan adicara ing enjing niki, inggih punika :

1. Atur pambuka

2. Atur pangandikan saking ketua panita.

3. Pentas Seni Kelas X lan kelas XI

4. Atur perpisahan saking wakil kelas XII

5. Atur pangandikan saking Kepala Sekolah SMA 1 Sekar

6. Panutup

Adicara kaping setunggal inggih punika pambuka, monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan Al- Fatihaah sesarengan.

Matur suwun.

Adicara kaping kalih inggih punika pangandikan saking ketua panitia. Dhumateng ketua panitia kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping tiga inggih punika pentas seni hadrah saking kelas X lan kelas XI, kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping sekawan inggih punika atur perpisahan saking wakil kelas XII. Dhumateng wakil kelas XII kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping gangsal inggih punika atur pangandikan saking Kepala SMA  1 Sekar. Dhumateng Bapa Kepala Sekolah, kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping enem inggih punika Panutup. Mugi – mugi acara kita punika saget dados kenang – kenangan lan barokah. Monggo kita pungkas adicara ing siang punika kanthi waosan hamdallah sesarengan.  

Allhamdulillahirabilln ‘alamin.

Bapak Ibu lan tamu undangan, sasampunipun adicara punika, kulo ingkang tumindak pranata adicara ing enjing dugi siang punika, mbok bilih wonten klenta – klentu anggenipun matur kulo nyuwun pangapunten samudraning pangaksami dumatheng panjenengan sedoyo. Matur suwun. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuuh.

[ CONTOH 5 ]

Contoh Teks Pranatacara Pengajian Mulud Nabi

Assalamualaikum..Wr..Wb..

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَعَزَّنَا باِلْإِيمَانِ بِهِ، وَهَدَاناَ إِلَى عَظِيمِ شَرِيْعَتِهِ، وَأَسْعَدَنَا بِاتِّبَاعِ أَفْضَلِ رُسُلِهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، فيِ أُلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوْبِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ،

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، وَبَعْدُ،،

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahim, 

Alhamdulillah robbil ‘alamin wabihi nasta’in ‘alaa umuriddunya waddiin, wassholatu wassalamu ‘alaa asrofil anbiyaa ii wal mursalin sayyidina muhammadin, wa’ala alihi wa ash habihi ajmain.

 • Yang kami hormati …. selaku …..
 • Yang kami hormati ….. selaku ….
 • Yang kami hormati para habaib, ulama, asatidz serta tokoh masyarakat
 • Yang kami banggakan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
 • Beserta Bapak, Ibu, Saudara, dan saudari hadirin semua yang hadir di tempat ini…

Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan nikmat dan karunianya lah kita semua bisa berkumpul dalam satu acara penting dan besar, yakni Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Maka dari itu shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiat dana mudah-mudahan akan sampai pada kita semua.

Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya saat ini diberikan tugas oleh panitia sebagai MC atau pembawa acara.

Dan sebelum dimulainya acara ini, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi 2021 M atau 1443 Hijriyah ini.

 1. Pembukaan
 2. Pembacaan ayat Suci Al Quran
 3. Sambutan-sambutan
 4. Acara inti yaitu Mauidzah hasanah
 5. Doa
 6. Tutup

Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan.

Mari bersama-sama kita buka acara peringatan Maulid Nabi ini dengan bersama-sama membaca basmallah, Bismillahirrohmanirrohim.

Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al Quran, kepada yang bertugas untuk membacakan ayat suci Al Quran kami persilahkan.

Terima kasih kepada petugas yang telah membacakan ayat suci Al Quran, mudah-mudahan ayat-ayat suci yang dibaca akan memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkannya.

Acara yang selanjutnya adalah acara ketiga, yaitu sambutan-sambutan.

Sambutan yang pertama kana disampaikan oleh Ketua Panitia Maulid Nabi, dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh …

Baiklah kita, telah sampai pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Mauidzah Hasanah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Yang Mulia …

Waktu dan tempat Kami persilahkan.

Acara selanjutnya adalah pembacaan doa, dimana doa bersama pada peringatan Maulid Nabi ini juga akan dipimpin oleh Tuan Guru …

Akhirnya kita telah sampai pada rangkain acara terakhir, yaitu penutup.

Bapak dan ibu hadirin semuanya, sebelum acara ini kita tutup, Saya secara pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara peringatan maulid Nabi 2021 ini terdapat kesalahan dan kekurangan.

Marilah kita tutup acara peringatan Maulid Nabi ini dengan membacakan hamdalah dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis atau doa penutup majelis.

Alhamdulillahirabbil Alamin.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ ، أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنتَ أسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليكَ

Subhaanakallaahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.

Akhirul Kalam, Wassalamu’alaykum Warahmatullah Wabarakatuh.

Demikian artikel yang dapat kami berikan tentang ” Contoh Pranatacara Bahasa Jawa Singkat, Terbaru, dan Mudah “. Semoga bermanfaat. Silahkan pilah dan pilih yang kalian suka dan edit jika dirasa ada yang perlu diedit. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *