Contoh Pidato Sambutan Bahasa Jawa ( Kumpulan Teks Terbaik )

Posted on

Contoh Pidato Sambutan Bahasa Jawa ( Kumpulan Teks Terbaik ) – Selamat datang vestitijaya blog, pada kes sempatan kali ini kami akan berbagi informasi dan referensi contoh sambutan sambutan dalam bahasa jawa. Jika kalian adalah wong jowo, pastinya teks mempersiapkan teks menjadi keharusan jika anda belum terbiasa.

Mmempersiapkan teks sebelum melakukan sambutan, juga menjadi awal persiapan agar nanti pesan yang disampaikan agar lebih terstruktur dan pastinya siap. Nah berikut beberapa contoh Sambutan Bahasa Jawa yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan :

Contoh Pidato Sambutan Bahasa Jawa

( CONTOH 1 )

Sambutan
Bahasa Jawa Kromo Inggil 

Tema Lingkungan Sekolah

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu

Dumateng bapak kepala sekolah

Dumateng bapak kaliyan ibu guru

Dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur dumateng gusti allah swt amargi a sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya pinaringan makempal kanthi sehat lan afiat.

Hadirin ingkang kulo hormati

Kaping sepindhah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip umat manungsa sedaya. Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan sae-sae supados bumi keuntungan kagem kita sedaya.

Hadirin ingkang kula hormati.

Babakan kebersihan lingkungan yoiku salah sepindah cara kang apik kanthi kito sedoyo nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai rikala musim udan.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken umpami wonten klenta klentunipun kula nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

( CONTOH 2 )

Kata Sambutan Bahasa Jawa Kromo Inggil Tema Pendidikan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Para bapak ibu serta secara sedaya ingkang kinormatan. Ten dalem dinten ingkang dan iki monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur dhumateng gusti ingkang maha agung. Maringi nikmat lan rahmat sahinggo ing wekdal punika kita sedaya saget kempal ten meriki panggenan kaperlu ngengeti pendidikan nasional.

Sanget perlu kito sedoyo sumerapi pemerintah kita bangsa indonesia dan dalam kitabipun undang-undang dasar 1945 sampun wonten program pajak belajar kagem sedoyo wargo milahi umur pitung tahun. Uga meniko kito sumerap ing dalem agami kita islam ingkang sampun lami ngantos pinten pinten 4 meniko.

Wekdal nabi tasih gesang nempel wonten program utawi perintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku dipa sepatu sedaya umat beliau saged dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan di sepatu mobilio ingkang apa kang sedya. Boten dados umat ingkang bodoh. Menika uga kado pengendakane nabi dalam riwayat ibnu abdil barr.

Golek ilmu iku senajan ing negeri cina. Samen terne golek ilmu menika lampu di wajibno ingatasi saben-saben umat islam. Lan sak meter malaikat bakal merendah sayap kagem para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang penggawean iku.

Poro hadirin ingkang kinurmatan. Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan nasional punika, monggo kito sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kito pados ilmu. Nopo niku arupi ilmu agami utawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat.

Cukup sementen ingkang saged kula aturaken, bokbilih wonten kalepatan kula nyuwun agungeng pangapura.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

( CONTOH 3 )

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu

  • Dumateng bapak kepala sekolah
  • Dumateng bapak kaliyan ibu guru
  • Dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani
  • Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur dumateng gusti allah swt amargi a sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya pinaringan makempal kanthi sehat lan afiat.

Hadirin ingkang kulo hormati

Kaping sepindhah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip umat manungsa sedaya. Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan sae-sae supados bumi keuntungan kagem kita sedaya.

Hadirin ingkang kula hormati.

Babakan kebersihan lingkungan yoiku salah sepindah cara kang apik kanthi kito sedoyo nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai rikala musim udan.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken umpami wonten klenta klentunipun kula nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

( CONTOH 4 )

Sambutan Bahasa Jawa Halus Kromo Inggil

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Kula minangka wakil saking siswa kelas IX, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika.

Kula sakanca naming saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak/Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin..

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengampunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

( CONTOH 5 )

Contoh Pidato Bahasa Jawa Bertema Perpisahan

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh
Nuwun bapa utawi ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada dikelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken. Monggo kito panjataken dalemipun gusti allah ingkang maha agung. Awit ing wekdal menika kita taksih diparingi pinaringan sehat sahinggo ing dalem punika kita saged makempal kanthi pinaringan sehat wal afiat.
Kula minangka wakil saking kelas 6 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya. Ahmad jaya katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco-konco saengga kula lan konco-konco saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.
Kula kaliyan konco-konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan bapak lan ibu guru pikantuk pinwales saking gusti allah ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.
Boten kasupen kulo kalian konco-koncoku kula nyuwun pangapunten. Dalam menikah pernah asring kagem bapak-ibu guru saiki bapak ibu guru duka lan kuciwa. Alat saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani panggalih panjenengan bapak ibu guru sedaya.
Dumateng bapak utawi ibu guru serta adi-adi sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkang boten aringan rahmat saha barokahing gusti allah.
Wasana cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten.
Masalah alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

( CONTOH 6 )

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Covid-19

Assalamualaikum wr wb…

di isi dengan pembukaan arab jika dibutuhkan…………

selanjutnya :

  • Bapak Sekolah ingkang kula kinurmati
  • Bapak/Ibu guru ingkang kula kinurmati lan
  • Rencang rencang ingkang kula sayangi

Puji syukur kita aturaken maring tuhan ingkang sampun dipunparingi ing kita kesehatan lan kuwarasan saengga kita saget makempal wonten mriki.

Wonten mriki kula ajeng mbahas bab sing nembe viral yaiku VIRUS CORONA.

Virus corona niku asalipun saking kewan banjur pindah ten menungso. Gejalanipun kathah wonten sing demam, watuk garing, kaliyan irung mampet.

Kangge pencegahan saget saking kita yaiku social distancing, luwih sering wisuh, kaliyan ngangge masker

Cekap semanten pidato saking kula, mbok bilih kathah klenta klentune kula nyuwun pangapunten

Wassalamualaikum wr.wb

( CONTOH 7 )

Pidato tentang Covit 19 Menggunakan Bahasa Jawa


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kangge kita sedaya. Ingkang kulo hormati Bapak/Ibu Guru, Dewan pendidik lan pendidikan, ugi rencang-rencang kulo ingkang kulo tresnani. Ingdalem kesempatan menika, kulo badhe nglanturaken pidhato masalah Virus Corona utawi Covid-19.

Rencang-rencang, sampeyan ngerti masalah Virus Corona? Sampeyan ngerti punapa penyebabe? Virus Corona inggih menika wabah enggal sangking Negara China. Virus Corona saget nular lewat watuk, lan wahing. Virus Corona disebabaken saking lawa lan tikus.

Rencang-rencang, sampeyan ngerti caranipun nyegah Virus Corona niki? Caranipun inggih punika mbiasaaken masuh tangan kanthi sabun, ngadohi kerumunan, lan beta masker menawi badhe medal saking griya lan menawi sakit.

Cekap sakmenika ingkang saget kulo haturaken, menawi wonten kesalahan kulo nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penjelasan:

Pidhato minangka kegiatan utawa menehi pesan kanggo mratelakake panemu, utawa menehi ringkesan babagan prekara.

Contoh Pidato Menggunakan Bahasa Jawa Dengan Tema Virus Corona

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh

Nuwun bapa utawi ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada dikelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken. Monggo kito panjataken dalemipun gusti allah ingkang maha agung. Awit ing wekdal menika kita taksih diparingi pinaringan sehat sahinggo ing dalem punika kita saged makempal kanthi pinaringan sehat wal afiat.

Kula minangka wakil saking kelas 6 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya. Ahmad jaya katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco-konco saengga kula lan konco-konco saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula kaliyan konco-konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan bapak lan ibu guru pikantuk pinwales saking gusti allah ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Boten kasupen kulo kalian konco-koncoku kula nyuwun pangapunten. Dalam menikah pernah asring kagem bapak-ibu guru saiki bapak ibu guru duka lan kuciwa. Alat saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani panggalih panjenengan bapak ibu guru sedaya.

Dumateng bapak utawi ibu guru serta adi-adi sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkang boten aringan rahmat saha barokahing gusti allah.

Wasana cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten.

Wassamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

( CONTOH 8 )

Contoh Pidato Bahasa Jawa Menggunakan Tema Narkoba

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji saha syukur kita panjataken dumateng allah subhanahu wa ta’ala ingkang sampun daya rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya. sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dhumateng nabi muhammad sholallohualaihi wassalam, lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangkih amin.

Bapak ibu serta kaca-kanca ingkang kinurmatan. Wonten ing mriki kula badhe matur irah-irahan bahaya dipunagem narkoba sarta obat-obatan ingkang dipun larang. Kito sedoyo sampun katerangaken barito ing pawartos tivi sok sintena ingkang ginaaken narkoba bagi dingin bahayanipun narkoba kolo wau. Sawisipun badhe ngrisak badan, kasehatan lan pikiran boten saged dicekek lan sanes-sanesipun gangguan liane.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba meniko gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para warga masyarakat supados ojo sepisan-pisan ngginakaken narkoba lan obat-obatan terlarang meningkat. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif inggih punika maca buku, olah raga sepak bola lan sak panunggalane.

Bapak lan ibu kanca-kanca ingkang kinormatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken menika

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah. Mugo-mugo kito sedoyo dados umatipun ingkang becik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

 ( CONTOH 9 )

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Pendahuluan  

           Sesorah utawa Pidato yaiku nglairaken gagasan, pemanggih, utawi osiking manah sarana lesan ing sangajenging tiyang kathah, kanthi tujuwan tartamtu.  

Pembahasan  

             Ing ngisor iki, salah sawijining tuladha sesorang tema pendidikan.  

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Ingkang kawula kurmati Bapak/Ibu guru Basa Jawi.  

Ingkang kawula tresnani para rencang kelas kula.  

            Ingkang kapisan lan ingkang paling utama, mangga kita sesarengan aturaken puja lan puji syukur marang Gusti Allah SWT, amargi sampun ngunjukaken kanikmatan lan kaberkahanipun kangge kita piyambak sahingga kita saged sesarengan makempal ing panggon puniki ingkang InsyaAllah dimuliakaken kalih Gusti Allah SWT. Aamiin.  

            Bapak guru lan rencang-rencang ingkang kawula kurmati. Pendidikan punika miduweni peran ingkang wigatos kangge majukaken bangsa puniki. Menawi sarana pendidikan dimanfaataken kanthi becik, InsyaAllah bangsa puniki saged maju. Nanging, menawa kita piyambak mboten maksimalaken sarana pendidikan kanthi becik, mila bangsa puniki mungkin namung stagnan ing kahanan ingkang mboten berkembang.  

            Ing negari Indonesia puniki asring kita piyambak pidanget, mriksani, lan malah ngdameli piyambak, bahwa panggonan ingkang paling becik kangge ngangsu kawruh iku ing sekolah utawi ing lembaga formil. Senajan, ing pundi mawon kita piyambak manggen iku panggenan ingkang paling becik kangge nuntut ilmu lan saged mundhut pendidikan saking saben kajadian ingkang dialami, saged iku pendidikan bab marang agama, bab marang moril, bab marang kabersihan, lan sakpadhane.  

            Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, kula namung pesen satunggal, mangga kangge kula lan rencang-rencang sedaya ampun wegah-wegahan kangge nuntut ilmu, amargi ilmu iku wigatos kangge panguripan ing saklajengipun. Mugi-mugi sesorah kula saged bermanfaat kangge kita piyambak, aamiin. Kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten ingkang katah, Wassalamualaikum Wr.Wb.  

Kesimpulan  

          Pidato yang bertemakan Pendidikan di atas sudah kakak buat menggunakan bahasa jawa krama lugu, sebagian ada yang menggunakan bahasa krama alus, sebagian ada yang menggunakan jawa ngoko.  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *