Kumpulan Teks MC Bahasa Jawa Acara Pernikahan ( 7 Contoh Pembawa Acara Terbaik )

Posted on

Kumpulan Teks MC Bahasa Jawa Acara Pernikahan – Selamat datang diblog vestitijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan referensi dan contoh-contoh teks Pembawa acara dalam acacra pernikahan dalam bentuk bahasa Jawa. Untuk itu silahkan pilah dan pilih sesuai dengan keinginan dan yang menurut kalian mudah.

Pembawa acara bahasa jawa adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam panggung yang menggunakan bahasa jawa. Mungkin anda adalah orang jawa, yang mana kebutuhan berpidato dalam bentuk bahasa jawa sangat diperlukan.

Kumpulan Teks MC Bahasa Jawa Acara Pernikahan

Berikut Kumpulan Teks MC Bahasa Jawa Acara Pernikahan Terbaik :

(CONTOH 1 )

Contoh Teks Pranatacara Manten Bahasa Jawa Singkat

Assalamu alikum Wr. Wb.
بسـم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ القائل : ومِنْ اياتِهِ انْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا ٍلِتَسْكُنُوْااِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّة وَّرَحْمَه اِنَّ فِى ذَالِكَ لايتِ لِّقَوْم يَّتَفَكَّرُوْن
اشهداَنْ لااله الاّاللهُ وَحْدَه لاشَرِيْكَ لَه وَاَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُولُه لا نَبِيَّ وَرَسُلَ بَعْدَه. اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْن
ُامّابَعْد
 • Hadlrotal Mukarrom Poro Alim Ulama’ poro Kyai ingkang satuhu dahat kinurmatan.
 • Poro sesepuh, pinisepuh, sanak lan kadang ingtkang sinubo ing pakurmatan.
 • Poro pilenggah kakung sumawono putri, sumrambahipun poro duto saroyo pangombyong temanten…….ingkang tansah suko basuki.
Agunging raos syukur dumateng ngarso dalem Allah SWT. Ingkan sampun paring lumebering hidayah, soho kanikmatan dumateng kito lan panjenengan sami, sumonggo kito ikroraken kanti waosan tahmid: Alhamdulillahirabbil “alamin.
Shalawat ugi salam mugio tansah kaaturaken dumateng junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW.ingkan saestu kito nyadong lumunturing syafa’at benjang wonten pakewuh ipun dinten qiyamat.
Poro rawuh ingkang pinundi, mboten ateges cumantoko kawulo jumeneng wonten ngarso panjenengan sami anamung piniji minongko pambiworo lampahing adicoro pasamuhan walimatul urs ipun Raden Bagus … bin …kalian Raden ajeng Roro … binti …
Nuninggih poro pilenggah, runtuting adicoro ingkang sampun karonce dening keluargo:
 • Adicoro Pambuka
 • waosan pustoko suci al Qur’an
 • Atur pambagyo pinongko atur pasrah pinampi
 • Istirahat
 • wedar Sabdo/ mauidhoh hasanah
 • Doa-Penutup
Keparengo panoto adicoro ndereaken lekasing pawiwahan puniko kanti pambuko surotul fatihah, Liridloillah——–
Mekaten adicoro sampun binuko mugio lampahing adicoro awit purno dalah wusono pinaringan rahayu tebih ing sambikolo.
Kalajengaken adicoro ingkang dumawah ongko kalih, lumantuning waosan ayat-ayat suci al-Qur’an ingkang bade kaseliraaken dening …. wekdal soho panggenan kaaturaken.
(pembacaan ayat al Quran)
Kanti ayat-ayat ingkang sampun kawahos mugi-mugi dadosno manfaat kususipun dumateng ingkang maos,ugi dumateng temanten kekalih, sumrambahipun dumateng kulo lan panjenengan sami.
Ndungkap adicoro ingkang ongko tigo nuninggih atur pambagyo pinongko pasrah temanten … ,dumateng duto saroro pangombyong ingkang sampun kajibah kasumanggaaken.
Dumateng panjenengan ipoun kaaturaken agunging panuwun
(Pasrah Manten)
Poro pilenggah kakung sumawono putri, sak lajeng ipun penampi atur pasrah ngiras-ngirus atur pambagyo ingkang amengku gati -Shohibul Bait-, awit saking bombong miwah mongkok ipun manah panjengan ipun Bapak…. bade matur, amung kandek wonten sak lebetipun penggalih. Ingkang puniko sesulih saliro dumateng panjengan ipun Bapak…..kaaturaken.
(shohibul Bait)
Paripurnaning pasrah penampining putro tmanten dumugi saatipun adicoro ingkang kaping selkawan inggih puniko istirahat. Pinongko corongipun shohibul bait poro rawuh kaaturaken sekeco anggenipun lenggah sinambi poro kadang punggowo ngatiri pasugatanlan amung ngaturakensugeng angerahapi kanti sekeco lan saestu.
Poro rawuh ingkang tansah minulyomboten ateges kawulo nggempil kamardikan panjenengan kanti tatas tetes lan titis wekdal istirahat kacepak semanten. Candak adicoro selajengipun inggih puniko Mau’idhoh hasanah soho doanipun.Ananging sak derengipun Maidhoh soho doanipun kawedar kawulo minangkani pambiworo adicoro anggenipun andereakenlampoahing roncening adicoro wiwit awl dumugi akhir katah kekirangan boso tuwin subositi kawulo namung tumadah lumebering sih samudra pangaksami.Akhirul kalam Wassaalamu alaikum Wr. Wb.
Angaturaken kanti renaming penggalih dumateng Al-Mukarrom anyelirani mauidhoh hasanah soho doanipun, wekdal soho panggenan kasumanggaaken.
(CONTOH 2 )

( contoh teks pranatacara manten bahasa jawa singkat )

Bismillahir-rahmanir-rahim.

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

بسـم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ القائل : ومِنْ اياتِهِ انْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا ٍلِتَسْكُنُوْااِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّة وَّرَحْمَه اِنَّ فِى ذَالِكَ لايتِ لِّقَوْم يَّتَفَكَّرُوْن
اشهداَنْ لااله الاّاللهُ وَحْدَه لاشَرِيْكَ لَه وَاَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُولُه لا نَبِيَّ وَرَسُلَ بَعْدَه. اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْن

ُامّابَعْد

Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti

dhumateng pepoyaning kautaman ingkas pantes pinundhi, para pangemban-pangembating praja, satriyaning nagari minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang satuhu bagya mulya, nun inggih brayat ageng baraya wira wiyata, baraya wira tamtama, para purna karya labet praja ingkang mahambeg luhuring darma,

para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi, minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budhi, panjenenganipun para satya wredha, carana madya, para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana.

Mradapa awit saking keparengipun Bapak _ sekalian garwa, kula ingkang kapitedhan sinaraya hambuka wiwaraning suka, wenganing wicara, dwaraning kandha pinangka jejering pambiwara ngaturaken urut reroncening tata upacara ingkang sampun rinakit, rinancang dening para kulawangsa ingkang tartamtu kewala kaeneraken wonten ing pawiwahan prasaja ing hari kalenggahan punika,

nun inggih panjenenganipun Bapak: netepi darmaning asepuh hangrakit sekar cepaka mulya, miwaha siwi mahargya suta Roro: kajatu krami Bagus: ___.

Kanthi raos panalangsa ingkang hamengku karsa nyuwun wonten ngarsanipun gusti ingkang akarya loka, miwah nyuwun donga pangestunipun para lenggah, mugi kaleksananipun sedya ing hari kalenggahan punika purwa madyawasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala.

Para rawuh saha para lenggah, sakderengipun kula . . .

PRATELAN PAHARGYAN (ADHICORO 2)

Assalamu ‘alikum Wr. Wb.

Kawulo nuwun panjenenganipun para pepunden, poro sesepuh, poro pinisepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah ingkang pantes pinundi soho kinabekten.

Dumateng poro sarjono sujaning budi, poro pangemban pangembating projo, poro satriyaning nagari ingkang minongko dados pandam pandoming poro kawulo dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan.

Poro alim ulomo ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi, minongko panuntun kiblating panembah, ingkang satuhu luhurung budi. Poro baroyo wiro wiyoto ingkang marsudi ing reh kridaning budoyo menyang karyo.

Poro purnokaryo labet projo ingkang mahambek luhuring darmo, miwah poro kadang sutresno mudo werdo ingkang pantes sinudarsono, punopo dene poro tamu kakung miwah putri ingkang dahat kalinggo murdoning akrami.

Kanthi linambaran pepayung budi rahayu miwah ngaturaken sewu agunging aksomo mugi pinarengo kawulo hambuko wiwaraning suko, wenganing wicoro, dwaraning kondo, nun inggih mradopo wit saking keparengipun Bapak: ___ Kawulo piniji hanjejeri minongko pangendali woro, saperlu mratitisaken murih rancaking titi laksono adicoro pawiwahan prasojo ing ratri kalenggahan puniko.

Sakderengipun kawulo ngaturaken menggah reroncening toto adicoro, kinaryo hamurwani lekas wekasing karti gatining karyo, murih purwo madya wasono tansah manggih rahayu kalising rubedo nir ing sambikolo, sumonggo langkung rumiyin kawulo derekaken sami manungku pujo, ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun kepareng paring rahmat lan nikmat gumelaring alam agesang wonten madyaning bebrayan agung, katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwo lan kasaliro dumateng panjenengan sedoyo dalasan kawulo, sahinggo kito saget hanglonggaraken penggalih, haminakaken wanci soho keperluan rawuh kempal manunggal wonten sasono pawiwahan mriki, saperlu hanjenengi saha paring berkah pangestu dumateng panjenenganipun Bapak: _ anggenipun netepi darmaning sepuh, hangrakit sekar cepoko mulyo hamiwoho putro mahargyo siwi tetepo winengku ing suko basuki.

Poro rawuh kakung semawono putri, wondene menggah reroncening adicoro ingkang sampun rinancang, rinacik, rinumpoko dening poro kulo wongso nun inggih: __

Minongko purwakaning adicoro tinarbuko sowanipun temanten putri mijil saking tepas wangi, manjing ing madyaning sasono rinenggo.

Tanggap risang duto pametuk dupi hamirsani atmojo temanten putri lenggah anggono raras, tumunten bidal dumateng paleremanipun puro temanten kakung, saperlu kajengkaraken tumuju dumateng sasono pawiwahan.

Saksampunipun putro temanten kakung rawuh wonten ing sasono rinenggo, tumunten kalajengaken adicoro pasrah panampi.

Paripurno adicoro pasrah panampi, kalajengaken daup panggihipun putro temanten anut satataning adat widi widono ingkang sampun sinengker, tumunten kalajengaken upocoro krobongan.

Madyaning suko ing kalenggahan meniko mboten kekilapan kadang besan sutresno, lekasing sedoyo ugi nderek mangyu bagyo keparengipun ingkang hamengku gati, milo lajeng manjing wonten pawiwahan, ginarubyuh sagunging poro kadang santono, tumunten kalajengaken upocoro sungkeman.

Ing saklajengipun panjenenganipun ingkang hamengku gati badhe marak ngabyantoro sakperlu ngaturaken pambagyo harjo katur panjenenganipun sagunging poro tamu.

Paripurno atur pambagyo harjo temanten sarimbit bade kalengseraken saking madyaning sasono wiwoho manjing sasono busono saperlu rucat busono kanarendran, santun busono kasatriyan.

Saksampunipun temanten sarimbit paripurno angagem busono kasatriyan, tumunten kasowanaken malih wangsul ngabyantoro poro tamu saperlu nyenyandang pudyastowo mrihwidadaning bebrayan. Wondene minongko pratondo paripurnaning pahargyan, menawi temanten sarimbit sampun jengkar saking sasono rinenggo tumuju wiworo pawiwahan, tondo yekti pawiwahan sampun paripurno.

Mekaten menggah reroncening toto adicoro pawiwahan prasojo ing ratri puniko. Ingkang saklajengipun keparengo poro tamu pinarak ing palenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih miwah kulo derekaken hangrantos tumapaking adicoro, sinambi nglaras rarasing gendhing-gendhing saking paguyuban: ingkang dipun pangarsani Bapak: _

Mekaten, nuwun, nuwun, matur nuwun . . . . . . . .

demikian contoh tentang MC bahasa jawa pernikahan yang dapat dijadikan sebagai panduan atau acuan dalam membawa acara bahasa jawa dalam acara walimahan atau walimatul ursy ngunduh mantu.

sugeng sonten, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

(CONTOH 3 )

Teks Pranatacara Menggunakan Bahasa Jawa Halus(Kromo) Tentang Tingkeban/Mitoni

Assalamualaikum wr wb

ingkang kawula hormati, sesepuh pinisepuh, sanak lan ing sanuba ing pakurmatan

ingkang sepindah sumonggo kito aturaken puja lan puji dateng ngarsanipun gusti Allah, ingkang sampun paring kasarasan sahenggo kito sedoyo saget makempal wonten acara tingkeban menika kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa.

sholawat soho salam mugia kahaturaken dateng junjunganipun nabi agung Muhammad SAW, soho shohabat lan keluarganipun. mugia kito sedoyo angsal syafaatipun wonten ing yaumil akhir.

poro rawuh ingkang kinurmatan, kaulo minangka pranatacara badhe ngaturaken runturaning adicara ingkang badhe kalaksanan wonten dalu menika.

 • Pambuka
 • Atur pambagyaharja dening pamengku gati
 • Siraman
 • Brojolan
 • Medhot janur
 • Gantos busana
 • Mecah siwur
 • Dodolan dhawe
 • Panutup

mekaten adicara ingkang sampun kalampah, mugia dadosaken barokah lan kasarasan utamanipun kangge lare ingkang wonten kandungan.

kaula minangka pranatacara ngaturake sembah nuwun lan agunging pangapunten saking tindak, tanduk, lan pitutur ingkang mboten sekecho wonten manahipun panjenengan. amargi mboten wonten manungsa ingkang saget tebih saking lepat.

akhirukalam wassalamualaikum wr wb

(CONTOH 4 ) akan kami update jika sudah ada lagi

(CONTOH 5 ) akan kami update jika sudah ada lagi

(CONTOH 6 ) akan kami update jika sudah ada lagi

(CONTOH 7 ) akan kami update jika sudah ada lagi

Demikian beberapa contoh dan referensi “Kumpulan Teks MC Bahasa Jawa Acara Pernikahan”. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi anda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *