Teks Ujub Kenduri Bahasa Jawa

Teks Ujub Kenduri Bahasa Jawa ( Tanduk Selamaetan, Manaqiban, Selametan )

Posted on

Teks Ujub Kenduri Bahasa Jawa

Ujub adalah serangkaian kalimat berisi doa dalam selamatan atau kenduri. Ujub berisi doa, niat dan pengharapan pemilik hajat agar membawa keberkahan bagi pemilik hajat dan warga sekitar yang diundangnya. Dalam tradisi Jawa, ujub adalah pembuka dalam menyambut tamu yang dilakukan oleh tuan rumah.

Kenduri atau sering juga disebut sebagai slametan, merupakan sebuah upacara adat yang umum diadakan oleh masyarakat Jawa. Upacara kenduri ini biasanya dilakukan untuk merayakan berbagai macam acara seperti kelahiran bayi, pernikahan, upacara kematian, dan juga acara keagamaan.

 

Teks Ujub Kenduri Bahasa Jawa

Berikut ini Bacaan Slametan, Kenduri, Kendurenan / Syukuran Dalam Bahasa Jawa

 

Kenduri, Kendurenan / Syukuran Dalam Bahasa Jawa

Assalamu ‘alaikum wr wb.

Nuwun keparengo matur wonten ngersanipun poro rawuh sepuh miwah anem sedoyo. Sak derengipun kulo matur mbok bilih wonten kalepatan atur kulo ing sak mangke kulo nyuwun gonging samudro pangarsami.

Sumonggo kulo aturi sesarengan muji syukur wonten ngersanipun Gusti Allah ingkang moho kuaos , ingkang paring kanikmatan karahayon dumateng kito sedoyo.

Antawisipun nikmat kesarasan, keimanan soho keislaman sehinggo wekdal meniko kulo lan panjenengan sedoyo saget hangrawuhi punopo ingkang dados jawilanipun bopo / Ibu ……………………………. sak kukuban.

Bopo / Ibu …………………………….  sak kukuban Hangaturi rawuh dumateng kulo soho panjenengan sedoyo ingkang sak perlu bade dipun suwuni sawab pandunganipun wilujeng slamet anggenipun bade kagungan hajad …………………………….  mugi-mugi Gusti ingkang Hangaryo jagat tansah maringi keslametan karahayon mboten wonten alangan setunggal punopo-punopo.

 

Sholawat soho salam mugi kunjuk atur dumateng Gusti kanjeng Nabi Muhammad SAW, mugi2 kanthi kito ngrawuhi acara meniko saget dadosaken kito termasuk umat ingkang angsal syafaatipun, Amin2 ya robbal alamin.

Dene wekdal meniko kulo kapurih ngikrar aken punopo ingkang dados niat soho Hajatipun  bopo / Ibu ……………………………. Wodene wekdal meniko bopo / Ibu ………………….. kagungan Hajad injih meniko bade………………………

Pramilo panjenengan sedoyo dipun aturi Nyekseni lan dipun suwuni pandungo wilujeng dumateng bopo / ibu  …………………….. sak kukuban, mugi-mugi asalipun Gelar Genduri Sodaqohan wonten dinten puniko tansah pikantuk barokah soho Rahmad saking Gusti Allah SWT.

Ing wekdal meniko bopo / ibu …….. Rerakit Ubo Rampinipun Gelar Genduri ingkang sampun wonten Ngarso Panjenengan sedoyo. Sepindah Rerakit BUBUR ABANG PUTIH, Meniko kangge mbektosi sederek ipun bopo……. ingkang lahir tunggal sedino, Marmarti Kakang Kawah Adi Ari-ari Sederek sekawan gangsal pancer Getih Puset.

Sederek ipun ingkang kerawatan lan sederekipun ingkang mboten kerawatan, Sederekipun ingkang Lahir medal Margo ino soho Sederekipun ingkang lahir mboten medal Margo ino, Soho Sederekipun ingkang lahir sareng sedino.

Sederekipun ingkang tunggal sakpertapan sanes panggenan ingkang kandek Dasare tuyo Dasare Bumi.

Pramilo dipun bektosi mugi-mugi Maringono pandungo wilujeng sak rintene soho sak dalunipun mboten wonten alangan se tunggal punopo-punopo.

Lan Mbektosi sederek ingkang Celak tanpo Sinenggol tebih tanpo wangenan, Mugi-mugi Maringono Wilujeng dumateng bopo / Ibu ……….. sak keluargonipun.

 

 

 

Bubur Abang Putih sebab meniko atur bekti dumateng Kyai Smerobumi soho Nyai Smorobumi, Kaki Danyang soho Nini Danyang ingkang Mbahu Rekso Dusun……….. Kelurahan ……………. mriki.

Ingkang sak lajengipun Bopo/Ibu ……………..Rerakit Pisang Ayu sekar konyoh Gondo Arum meniko Atur bekti Dumateng Simbok Dewi Fatimah ingkang sumare wonten Mekkeh Madinah.

Pramilo dipun bekteni Mugi-mugi Maringono Pandungo wilujeng Rinten sak Ndalunipun mboten wonten alangan setunggal punopo punopo. Ingkang saklajengipun Bopo ……………..Rerakit sekol suci Ulam sari, Duduh Lembaran.

Atur bekti dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Keluargo soho Shohabatipun sekawan inggih meniko Abu bakar, Umar, Usman soho Ali alaihi sholatu wassalam.

Lan Atur bekti dumateng Bopo Adam Ibu Howo, Bopo Angkoso Ibu Pertiwi lan Atur bekti dumateng poro Nabi, poro Wali, poro Suhada, poro Alim Ulama, poro Mukmin Mukminat.

Pramilo dipun bekteni mugi-mugi maringono Pandungo wilujeng Rinten sak Ndalunipun mboten wonten Alangan setunggal punopo-punopo.

Sebab maleh atur bekti dumateng Kanjeng nabi Sulaiman Alaihi salam ingkang Nguasani Kutu-kutu, Walang, Atogo sak lumahing Bumi sak kureping Langit, Pramilo dipun bekteni mbok bilih wonten kirang kalepatanipun Anggenipun Amragat Sato Iwen ingkang Suku kalih soho Sato Iwen ingkang Suku sekawan Mugi-mugi Kanjeng Nabi Sulaiman kersoo Amaringi pangapunten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujub / tandhuk kenduri manten

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nuwun, kepareng kula matur dhumateng para kyai, sesepuh, pinesepuh, saha para rawuh sedaya ing sami kaaturan pinarak wonten ing dalemipun Bpk parjo ngriki,

pramila panjengan sadaya karawuhaken saperlu dipun suwun sawab pandonga wilujengipun slamet,
wonten ing dinten pitu pekenan gangsal, wuku tigang
dasa sasi kalih welas, windu sekawan, kaleres dinten (jum’at legi)Bpk parjo sekaliyan,
ngedalaken sodakoh arupi sarining bumi, saperlu njodhohkaken ibu bumi bapa angkasa, kanjeng Nabi Adam –Ibu khawa, bumi ingkang dipun trepi Bpk parjo sekaliyan,
pramila dipun shodakohi mugi-mugi kajat niyatipun bapak parjo…sekaliyan.

Anggenipun badhe ngijabaken putranipun ingkang asma tulkiyem…. Dipun ijabahi saha dipun kabulaken dening Gusti Ingkang Maha kuwaos,
kula aturi nambahi pandonga wilujengipun para rawuh ingkang kaaturan pinarak ngriki sadaya.
Ingkang saturan malih Bpk parjo…………………..  ngawontenaken shodakoh arupi, ambengan jangkep salawuhipun, saperlu nyodakohi dhumateng para Nabi, para wali, shokabatipun: Abu bakar, Umar, Usman, Ali saha Khasan-khusen, pramila dipun shodakohi mugi-mugi panyuwunipun Bpk parjo sekaliyan,
Anggenipun badhe ngijabaken putranipun ingkang asma..tulkiyem… dipun ijabahi dening Gusti Allah ingkangMaha Kuwaos,
kula aturi nambahi pandonga pangestu wilujengipun para rawuh ingkang pinarak ngrikisadaya.

Saaturan malih Bpk parjo.. ngawontenaken shodakoh arupi rakitan ambengan punika, saperlu nyodakohi cikal bakal dusun plosorejo akal bakal banjar perkarangan ngriki,
pramila dipun shodakohi mugi-mugi anggenipun ngijabaken putranipun …. Dipun kabulaken dening Gusti Ingkang maha kuwaos,
kula aturi nambahi pandonga pangestu wilujengipun para rawuh ingkang pinarak ngriki sadaya.
Ingkang saaturan malih Bpk parjo.. sekaliyan, Ngedalaken shodakoh arupi ambengan punika saperlu nyodakohi para leluhuripun Bpk parjo..sekaliyan,
leluhur ingkang tebih,
leluhur ingkang celak,
leluhur ing sepuh,
ingkang anem,
leluhur ingkang kerimatan,
mboten kerimatan,
pramila dipun shodakohi mugi-mugi panyuwnipun Bpk parjowsekaliyan, angijabaken putranipun dipun ijabahi dening Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos,
kula aturi nambahi pandonga pangestu wilujengipun para rawuh ingkang kaaturan pinarak ngriki sadaya.

Ingkang saaturan malih Bpk parjo sekaliyan, ngawontenaken shodakoh arupi pala kependhem saperlu nyodakohi naga dina, naga sasi, naga tahun, jati ngarang, pramila sedaya dipun shodakohi mugi-mugi panyuwnipun Bpk parjo sekaliyan,
anggenipun badhe angijabaken putranipun dipun ijabahi dening Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos,
kula aturi nambahi pandonga pangestu wilujengipun para rawuh ingkang kaaturan pinarak ngriki sadaya.
ingkang saaturan malih Bpk parjo sekaliyan, ngawontenaken shodakoh arupi sega golong pitu cacahipun, saperlu nyodakohi anggenipun badhe ngempalaken saha anggolongaken sanak kadhangipun, para kerabatipun, para pepundhenipun, ingkang sepuh, ingkang anem, ingkang celak, ingkang tebih. Pramila sedaya dipun shodakohi mugi-mugi panyuwnipun . Bpk parjo sekaliyan, dipun ijabahidening Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos,
tinebahaken saking balak, balak donya akhirat, kula aturi nambahi pandonga pangestu wilujengipun para rawuh ingkang kaaturan pinarak ngriki sadaya.

ingkang saaturan malih Bpk parjo sekaliyan, ngawontenaken shodakoh arupi sekar setaman saperlu nyiram tuwuh nyambung tuwuh, tuwuhipun Bpk parjo sekaliyan,Dhumateng putranipun,wpramila dipun siram tuwuh dipun sambung tuwuh, mugi-mugi panyuwnipun Bpk parjowsekaliyan anggenipun angijabaken putranipun tansah pinaringan rahayu wilujengipun saha Kinabulan dening Gusti ingkang Maha Agung,
kula aturi nambahi pandonga pangestu wilujengipun para rawuh ingkang kaaturan pinarak ngriki sadaya

Saaturan malih Bpk parjo sekaliyan, ngawontenaken shodakoh arupi jenang pethak, jenang abrit, saperlu ngawuningani roh kekalih, ingkangpethak saking bapa, ingkang abrit saking biyung, Pramila sedaya dipun shodakohi mugi-mugi panyuwunipun Bpk parjo sekaliyan, dipun ijabahi dening Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos,
kula aturi nambahi pandonga pangestu wilujengipun para rawuh ingkang kaaturan pinarak ngriki sadaya.
Ingkang saaturan malih Bpk parjo sekaliyan, ngedalaken shodakoh arupi jenang sengkala saperlu nyodakohi beka kalanipun Bpk parjo sekaliyan, beka kalanipun sakanca rencang, sakrajadarbekipun, samobah polahipun, Pramila sedaya dipun shodakohi mugi-mugi panyuwunipun Bpk parjo sekaliyan, dipun ijabahi, saha kala ingkang sampun dhumawah linebur dening Allah,
kala ingkang dereng dhumawah cinegah deningAllah, andadosaken kawilujengipunan,

mugi-mugi kinabulaken dening Gusti Ingkang Maha kuwaos, tinambahan pandonga pangestu wilujengipunipun para rawuh ingkang kaaturan pinarak ngriki sadaya.
Ingkang saaturan malih rakitan pisang ayu, saperlu nyodakohi nuripun Bpk parjo sekaliyan, mugi-mugi anggenipun pados rejeki, sandhang pangan, siang dalu, tansah pinaringan gangsar, lancar kangge nyekapi gesangipun, saha kulawarganipun,
dipun ijabahi Gusti ingkang Maha Asih,

kula aturi nambahi pandonga pangestu wilujengipun para rawuh ingkang kaaturan pinarak ngriki sadaya Wos-wosing kajatan punika Bpk parjo sekaliyan, badhe ngijabaken putranipun, mugi-mugi Gusti ingkang murbeng dumadi tansah ngayomi,saha ngabulaken panyuwunipun tanpa wonten rubeda satunggal punapa.
Amin-amin-amin ya robal alammin.Wasana cekap samanten anggen kula ngikroraken khajat niyatipun Bpk parjo sekaliyan,
bilih wonten kirang prayogi anggen kula matur, kirang teteh saha kirang wantah, kula namung sagetnyuwun agunging pangaksami.Akhirul kalam, wabilahi taufik walhidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *