Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat

Posted on

 Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat – Pranatacara yaiku paraga kang nduweni jejibahan nata lan nglantarake acara utawa adicara. Pranata cara uga diarani Master of Ceremony ( MC ),pembawa acara, pambiwara, pranata adicara, pranata titi laksana, juru panitia laksita, paniti laksana utawa pranata laksitaning adicara. Apakah saat ini anda sedang mencari teks tersebut ? silahkan dibaca, dipilah dan dipilih sesuai dengan keinginan.

Pranatacara atau pranotocoro merupakan seorang yang mengatur jalannya suatu acara. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sebagai Pembawa Acara. Sedangkan pada bahasa Inggris sering dikenal dengan MC atau Master of Ceremony.

Nah diartikel kali ini kami akan memberikan beberapa referensi contoh pranatacara bahasa jawa singkat yang bisa anda jadikan persiapan sebelum anda menjadi pranatacara. 

Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat

( CONTOH 1 )

Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Untuk Temanten

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, inkang dahat sakalangkung pono ing pamawas, miwah lebdo ing pitutur, ingkang satuhu kinabekten, sinartan pindundhi ing akrami.

Datan katalumpen kunjuk ing Paduka, sagung para pengemban pengembating projo, ingkang satuhu minongko dadyo pangayomaning para kawula dasih kaswasih, ingkang dahat kinurmatan.

Dumateng Bapak/Ibu tamu sinedhahan kakung sumawono putri ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman, ingkang satuhu sinugoto satataning pakurmatan.

Linangkung dumateng para darahing budoyo ingkang satuhu kuntap kautamanipun, kinaryo memardi mardawaning kang budyo luhur.

Assalamu’alaykum Wr.Wb.

Panjenganipun para pinisepuh sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan samudayanipun, ingkang dahat mahambeg sadhu ing budi, sinartan netepi darmaning sasomo.

Kinaryo hamurwani jatining pahemanan pahargyan prasojo, daupnyo sri kabahargyo Roro Ayu (…..) dalasan Bagus (…) pinardi purwo-madyo-wusono, hantuk’o jatining karahayon.

Tan kendat handiko sadarum, kawulo derekaken ngunjukaken raos suko dalasan syukur Alhamdulillah wonten ngarso dalem Gusti Alloh SWT, ingkang sampun ngluberaken menggah sedoyo nikmat peparingipun mring handiko sedoyo.

Metemah ing swasono puniko, Bapak/Ibu sadarum kanthi nir ing sambikolo, lulus mulyo manggeh raharjo, waget rawuh ing pehemanan, paring panjurung donga pangestu, daupnyo sri kabahargyo manten sarimbit.

Sholawat dalasan salam dening Ngarso Dalem Gusti Alloh SWT, pinaringno dumateng junjungan Kito, kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, sumrambah sedoyo keluarganipun, shohabatipun, penderekipun sarto umatipun nagntos puputing jaman samangkeh. Aamiin.. Aamiin..Aamiin.. ya Robbal’alamin.

Amit-amit paliman tabik sinabetno ing iloduni, dumawahing tawang towang myang sapu siko dendaning Hyang Kawoso.

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, ing hanggung pinundhi ing akrami.

Sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan ingkang dahat kinurmatan.

Binarung panglik ing waranggono, kalilalono kawulo nedyo hangaturaken jatining rantaman pahargyan prasojo, daupnyo temanten sarimbit.

Mininongko purwaning pahargyan, pasrahing ponang sarono upokarti salaki rabi. dalasan pasrahing sekar tunjung seto dening baroyo agung kadang besan kinasih Bapak (…) sekalian garwo.

Rantaman ingkang kaping kalih (kadwi), atur panampi.

Titilaksono ingkang ongko tiga, dupi roro ayu (…) wus mangagem busono edi lir putraning narpati, doyo-doyo kalenggahaken ing sasono pinajang.

Rantaman ingkang ongko sekawan, upocoro panggih temanten.

Titilaksono ingkang ongko gangsal, atur sinambromo astuti, yo pambagyo harjo yuwono basuki rahayu.

Kashdo, sabdo tomo (ular-ular).

Dene kang kaping pitu, bodoling pahemanan.

( CONTOH 2 )

Contoh 1 Teks Pranatacara Peringatan HUT RI

Assalamualaikum Wr. Wb.


~~اَلْحَمْدُ ِللهِ الْعَزِيْزِ الْغَفُوْرِ، اَلَّذِيْ جَعَلَ فِي اْلإِسْلاَمِ الْحَنِيْفِ الْهُدَي وَالنُّوْرِ، اَللَّهُمَّ صَلِّيْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِيْنَ وَعَلَي آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَأَصْحَابِهِ اْلأَخْيَارِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

Kawula nuwun, ingkang kinurmatan 

Bapak Kepala Sekolah, saha para guru ingkang kula hormati, 

ugi dumatheng para siswa, mudha-mudhi ingkang kula tresnani. 

Keparengan ing mriki kula badhe matur wontwn ngarsa panjenengan sami, minanagka ketua panitya pengetan tanggap warsa Kamardikan RI, ingkang kaping …….. surya kaping ………………………….

Ingkang sepisan, kula mocapaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Murbeng Agesang, dene panjenenganipun sampun kersa paring kanugrahan dumatheng kita sadaya Bangsa Indonesia, kathanda ing dalu punika, kita sampun dipun keparengaken makempal kanthi wilujeng ing papan punika, saperlu sami lenggah tirakatan ing malem 17 Agustus punika.

Kaping kalihipun, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, awit sadaya warga SMK … sampun sami kepareng paring pambyantu punapa kemawon datheng panitya, murih saged ipun kaleksanaan mahargya pengetan dinten Kamardikan RI ingkang kaping 66 surya kaping 17 Agustus …………….

Susunan Acaranipun inggih punika :

 1. Pambuka
 2. Nembang Sesarengan tembang “Hari Merdeka”
 3. Sambutan Kepala Sekolah
 4. Sambutan Ketua Panitya
 5. Nembang Sesarengan tembang “Bendera Kita”
 6. Piwaosan Puisi
 7. Piwaosan Donga
 8. Penutup

Kados sampun kawuningan dening para arwuh sadaya, bilih rikala tanggal 17 Agustus 1945, kita bangsa Indonesia sampun kasil uwal saking blengguning penjajah, sarta kanthi pangurbanan rah lan waspo ingkang boten sakedhik, para pemimpin kita sampun kasil maosan Teks Proklamasi Kamardikan RI dhateng Saindenging Bawana, saengga sadaya Bangsa in manca Nagari sami mengertosi, bilih sampun lahir satunggalih Negeri enggal ingkang name Indonesia. 

Ing dinten benjang enjang tanggal 17 Agustus 2011 Nagari kita Republik Indonesia jangkep yuswa 66 tahun. Awit saking punika ing tirakatan dalu punika, kita sadaya badhe sesarengan lelenggahan seperlu mengeti dinten Kamardikan kita, saha sesarengan nyenyuwun dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad, mugi-mugi, pengeten tanggap warsa ingkang kaping 66 punika mangke saged kaleksanaan kanthi wilujeng, saha sapanginggilipun, 

Nagari kita Republik Indonesia, pinaringan rahayu widada, nir baya, nir ing sambekala, tebih sangking parang muka, pinaringan tata tentrem kerta raharja, saha nayaka pangembate praja, pingga saged manuntun Bangsa kita dumatheng ancasing Revolusi, inggih punika wujuding bebrayan ageng adhil lan makmur sadaya bangsa Indonesia.

Awit titi laksana sampun ndungkap ing kalamangsa ingkang katemtokaken, pramila kanti mocap Bismillahirrahmaanirrahiim, tirakatan dalu punika kawiwitan.

Salajengipun mbok bilih wonten sawetawis kekirangan ingkang saged ndadosaken kirang renaming penggalih mugi kersa paring kathah kiranging atur, kula naming saged nyuwun agunging pangaksami. Ing wasana mugi keparengan handumugekaken lelenggahan kanthi mardikaning penggalih, sarta panutuping atur,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

( CONTOH 3 )

Tuladha teks pranatacara kagem acara purnawiyata sekolah.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaarakaatuuh


إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.، أَمَّا بَعْدُ


Bapak Kepala SMA 1 Sekar ingkang kinurmatan.

Bapa / Ibu Guru saha Karyawan / Karyawati ingkang kula urmati.

Lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah, ingkang sampun kepareng paring kanugrahan lan kasarasan saengga kula lan panjenengan sedaya saget kempal wonten ing papan punika. Ingkang titiwanci menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan adicara ing enjing niki, inggih punika :

1. Atur pambuka

2. Atur pangandikan saking ketua panita.

3. Pentas Seni Kelas X lan kelas XI

4. Atur perpisahan saking wakil kelas XII

5. Atur pangandikan saking Kepala Sekolah SMA 1 Sekar

6. Panutup

Adicara kaping setunggal inggih punika pambuka, monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan Al- Fatihaah sesarengan.

Matur suwun.

Adicara kaping kalih inggih punika pangandikan saking ketua panitia. Dhumateng ketua panitia kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping tiga inggih punika pentas seni hadrah saking kelas X lan kelas XI, kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping sekawan inggih punika atur perpisahan saking wakil kelas XII. Dhumateng wakil kelas XII kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping gangsal inggih punika atur pangandikan saking Kepala SMA  1………… Dhumateng Bapa Kepala Sekolah, kula sumanggaaken.

Matur suwun.

Adicara ingkang kaping enem inggih punika Panutup. 

Mugi – mugi acara kita punika saget dados kenang – kenangan lan barokah. Monggo kita pungkas adicara ing siang punika kanthi waosan hamdallah sesarengan.  Allhamdulillahirabilln ‘alamin.

Bapa Ibu lan tamu undangan, sasampunipun adicara punika, kulo ingkang tumindak pranata adicara ing enjing dugi siang punika, mbok bilih wonten klenta – klentu anggenipun matur kulo nyuwun pangapunten samudraning pangaksami dumatheng panjenengan sedoyo. Matur suwun. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuuh.

( CONTOH 4 )

Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat Terbaru

Assalamualaikum Wr Wb

الـحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهَ ، أَمَّا بَعْدُ

Sugeng siyang

Bapak-bapak, Ibu-ibu warga Dhusun …………… ingkang dahat kinurmatan. 

Puji sukur kita aturaken dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung, jalaran kita tansah pinaringan rahmat, taufik, saha hidayahipun saengga kita saged pepanggihan ing kawontenan menika kanthi sehat walafiat lan rahayu wilujeng.

Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kinurmatan.

Bombong raosing manah kula, dene ing adicara rapat koordinasi kangge nyiapaken kagiyatan pameran Usaha Kecil Menengah (UKM) menika panjenengan saged rawuh sedaya. Mugi-mugi menapa ingkang kita rancang sesarengan kalampahan kanthi lancar.

Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kinurmatan.

Ancas utawi tujuwan pepanggihan samenika kangge ngrancang adicara pameran. Mangga sesarengan kita ngrancang jadwalipun. Lajeng prodhuk unggulan menapa ingkang badhe dipunpameraken. Ingkang baku, prodhuk unggulan kedah ingkang dados ciri khas Dhusun Makmur ngriki. Mangga Sabibaripun kula matur, kita kempal miturut seksi-seksi ingkang sampun kasusun. Minangka ketua panitia, kula gadhah pangajab adicara ing enjing menika ngasilaken kaputusan ingkang sae.

Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kinurmatan.

Mbok bilih cekap semanten anggen kula matur, menawi wonten tetembungan utawi solah tingkah ingkang kirang mranani, kula nyuwun agunging samodra pangaksami.

Matur nuwun

Wassalamualaikum Wr Wb

( CONTOH 5 )

Contoh pranatacara tentang siraman atau panggih manten dengan bahasa jawa alus (kromo)

Assalamualaikum wr wb


اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لۤا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ingkang kawula hormati, sesepuh pinisepuh, sanak lan ing sanuba ing pakurmatan

ingkang sepindah sumonggo kito aturaken puja lan puji dateng ngarsanipun gusti Allah, ingkang sampun paring kasarasan sahenggo kito sedoyo saget makempal wonten acara tingkeban menika kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa.

sholawat soho salam mugia kahaturaken dateng junjunganipun nabi agung Muhammad SAW, soho shohabat lan keluarganipun. mugia kito sedoyo angsal syafaatipun wonten ing yaumil akhir.

poro rawuh ingkang kinurmatan, kaulo minangka pranatacara badhe ngaturaken runturaning adicara ingkang badhe kalaksanan wonten dalu menika.

 1. Pambuka
 2. Atur pambagyaharja dening pamengku gati
 3. Siraman
 4. Brojolan
 5. Medhot janur
 6. Gantos busana
 7. Mecah siwur
 8. Dodolan dhawe
 9. Panutup

*Silahkan dikembangkan kata-katanya untuk acara 1 sampai 9 ya…….

jika sudah semua.. nanti diakhir acara seperti ini :

mekaten adicara ingkang sampun kalampah, mugia dadosaken barokah lan kasarasan utamanipun kangge lare ingkang wonten kandungan.

kaula minangka pranatacara ngaturake sembah nuwun lan agunging pangapunten saking tindak, tanduk, lan pitutur ingkang mboten sekecho wonten manahipun panjenengan. amargi mboten wonten manungsa ingkang saget tebih saking lepat.

akhirukalam wassalamualaikum wr wb

( CONTOH 6 )

Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa dalam rangka acara Halal bi Halal

Assalamualaikum wr wb..


اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأََشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Dumateng  Bapak Kepala Desa …………..,

Bapak Kuzaeni ingkang kawula hormati, 

Bapak,ibu lan sederek ingkag kula hormati, 

saha para tamu ingkang tansah kinurmatan…

Sepisan

sumangga kita sedaya ngaturaken puji  lan syukur dumateng Allah Swt. Ingkang paring rahmat kawilujengan jasmani lan rohani saengga kita sedaya saget makempal manunggal wonten ing ndalem acara Halal bi Halal ing wulan syawal.Kanthi tasih suwasana riyaya menika

Sholawat ugi salam  tansah atur katunjuk dumateng junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Saw, ingkang mugia kita dipun paring syafaat wonten ing Yaumul Kiyamah mangkeh, amin allahumma.. amiin.

Salajengipun,anggenipun kula ngadek wonten mriki kawula katitah dados pranatacara wonten ing acara halal bihalaI menika..Pramila kawula nyuwun wekdal badhe ngaturaken lumampahipun acara ing ndalem wekdal menika.

 1. Acara ingkang sepindah, inggih punika waosan surat al-fatihah sesarengan.
 2. Acara ingkang kaping kalih,inggih punika sambutan saking Bapak Kepala Desa.
 3. Acara kaping tiga inggih puniko waosan dedunga.
 4. Acara ingkang pungkasan inggih punika  salim salaman,

Menika  sampun kawula sampeaken lumampahipun acara ing ndalem wekdal punika, ingkang mboten perlu anggenipun kula matur katah wicantenan. Pramila monggo kita wiwiti acara ing ndalem (enjing/siyang/sonten) menika kanti waosan surat al-fatihah, mugi-mugi acara mulai awal ngantos akhir saget lumampah kanti lancar gancar mboten wonten aral punopo.

Al-Fatihah……

Adicoro salajengipun inggih menika sambutan saking bapak kepala desa, Bapak Kuzaeni..Wekdal saha panggenan kula sumanggaaken…

………

Mekaten kala wau, sambutan saking bapak kepala desa. Mugi saget kita resep lan kadados kawigaten dumateng kita sedaya.

Adicoro ingkang salajengipun inggih punika dedonga sareng-sareng tumuju marang gusti, ingkang mugi-mugi saget ndadosaken amal ibadah ingkang sae kangge kita sedaya. Dedunga ingkang badhe dipun pimpin kaliyan tokoh agama lan sesepuh wonten ing Desa Ngasinan yaiku bapak kyai haji Nur Zahid, Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kula sumanggaaken.

……..

Mekaten kala wau,waosan  dedunga ingkang sampun dipun pimpin bapak Kyai nur zahid. Mugi saget mbeta barokah dumateng kita sedaya. Amiin…allahumma… amiin.

 Hadirin ingkang kula hurmati.

Adicoro ingkang pungkasan inggih punika penutup kanti cara salim salaman,

Ananging, sak derengipun acara pungkasan menika dipun kalajengaken. Kula wonten mriki katitah dados pranatacara, mbok menawi wiwit awal ngantos akhir, wonten tata basa ugi tata trapsila ingkang kirang sekeco ing penggalih panjenengan sedaya, pramila kula nyuwun agungipun pangapunten.,ugi ngaturaken sugeng riyadin,nyuwun pangapunten sedaaya kelepatan lahir bathin. Mangga acara ingkang pungkasan saget dipun wiwiti. 

Maturnuwun wassalamualaikum wr wb.

( CONTOH 7 )

Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Acara Ulang Tahun

Assalamualaikum.wr.wb

Kepareng dhumateng Bapak Kepala SMA ……. ingkang dahat kinabekten. 

Bapak/Ibu Guru, karyawan ingkang kinurmatan. 

Para siswa kelas X,XI saha XII ingkang kula tresnani.

Sumangga ingkang kapisan kula lan panjenengan sedaya tansah manungku puji miwah puji syukur dhumateng Allah SWT awit sampun maringaken berkah pengestu dhumateng kula lan panjenengan sedaya, saengga saged kempal manunggal wonten ing papan menika.

Salajengipun kepareng kula ngaturaken menggah rantamaning adicara ingkang bade kito lampahi :

1. Purwaka

2. Atur Pambagyaharja

3. Atur Pangandikan saking Ketua Osis

4. Atur Pangandikan saking Kepala Sekolah

5. Dhahar sesarengan

6. Ndonga sesarengan

7. Wasana

Mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe kalampahan, salajengipun kesekecakaken lenggah dumugi paripurnaning adicara.

Ingkang kapisan, mangga kita panjenengan sedaya purwakani adicara menika dening waosan basmalah. Kula ndherekaken. Matur nuwun, dhumateng panjenengan sedaya amargi sampin kersa purwakani adicara menika dening waosan basmalah.

Salajengipun atur pambagyaharja saking Kasiswaan Bapak Bambang Utoro. Bapak Bambang Utoro kula sumanggakaken. Matur nuwun dhumateng Bapak Bmbang Utoro ingkang sampun kersa atur pambagyaharja.

Salajengipun, atur pangandikan saking Kang Mas……………. minangka Ketua Osis. Kang Mas……………. kula sumanggakaken. Matur nuwun dening Kang Mas…………….ingkang sampun kersa paring atur pangandikan.

Salajengipun, atur pangandikan saking Bapak Joko minangka Kepala Sekolah. Bapak Joko kula sumanggakaken. Matur nuwun dhumateng Bapak Joko ingkang sampun kersa paring atur pangandikan.

Salajengipun, mangga panjenengan sedaya dhahar wonten Aula SMA…………….

Salajengipun, mangga kita lan panjenengan sedaya ndonga sesarengan ingkang badhe dipundhereaken dening Bapak Sumarsono. Bapak Sumarsono, kula sumanggakaken. Matur nuwun dhumateng Bapak Sumarsono, amargi sampun ndherekaken ndonga sesarengan menika.

Adicara ingkang pungkasan inggih menika wasana. Kula minangka pranatcara nyuwun agunging pangapunten dhumateng panjenengan sedaya menawi kula kathah kalepatan.

Sumangga kita pungkasi adicara menika dening waosan hamdallah. Kula ndherekaken. Matur nuwun.

Wassalamualaikum.wr.wb

Demikan beberapa referensi dan Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat. Semoga bermanfaat dan jika dirasa bermanfaat kalian juga bisa membagikan kesaudara anda disosial media kalian. Terimakasih sudah berkunjung diblog vestitijaya ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *