Teks MC Bahasa Jawa Pernikahan Singkat ( 5 Contoh Terbaik )

Posted on

Berikut Teks MC Bahasa Jawa Pernikahan ( 5 Contoh Terbaik )

( CONTOH 1 )


Contoh Teks Pembawa (MC) Acara Bahasa Jawa

Assalamualikum Wr.Wr.

ingkang kawulo hormati poro alim soho poro ulama’ ingkang kito to’ati fatwanipun

ingkang kawulo hormati poro pini sepuh soho aji sepuh

ingkang kawulo hormati poro bapa-bapak soho ibu-ibu undangan

monggo kito panjataken raos pujo dalah puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi kito pinten-pinten rahmat, taufiq hidayah soho inyahipun dumateng kito sedoyo sehinggo wonten dalu puniko kito saget makempal ing mriki kanti mboten wonten halangan setunggal punopo.

sholawat dalah salam mugi-migi kunjuk dumateng nabi muhammad SAW. engkang mbeto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman islamiyah engkang kito raosaken sak meniko, soho engkang kito antu-antu syafaatipun wonten yaumil Qiyamah Amin.

wonten mriki kuwulo minegkani pranoto hadicoro badhe maosaken susunan acoro wonten dalu puniko

1. pembukaan

2.wosan ayat-ayat suci alqur’an

3. sambutan

4. do’a

5. penutup

acoro engkang sepindah enggeh puniko pembukaan, monggo acoro wonten dalu puniko kito bikak kanthi wosan ummul kitab, ‘ala hadiniyyah assholihah alfatihah

kito lajengaken acoro engkang kping kaleh enggeh puniko wosan-ayat-ayat suci al-Qur’an dumateng panjenenganipun bapak fathhurrohman kulo sumanggaaken……………………. meniko kolo wau wosan ayat-ayat suci al-Qur’an mugi-mugi saget nambah lancaripun acoro wonten dalu puniko.

acoro engkang kaping tigo enggeh puniko sambutan, dumateng panjenenganipun bapak meseri kulo sumanggaaken………………………..mekaten kolo wau sambutan saking bapak meseri.

dilajengaken acoro engkang kaping sekawan enggeh puniko do’a dumateng bapak KH. Sunarto kulo sumanggaaken.

acoro engkang terakhir inggih puniko penutup, monggo acoro ing dalu puniko  kito tutup kanthi waosan hamdalah….. mekaten saking kawulo menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng penggaleh panjenengan sedoyo kulo nyuwun agungin pangapunten. wakhiron

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Sumber dikutip dari : https://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/16/contoh-teks-pembawa-mc-acara-bahasa-jawa/
———————————————————————–
( CONTOH 2 )

Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa

Assalamu alikum Wr. Wb.

Hadlrotal Mukarrom Poro Alim Ulama’ poro Kyai ingkang satuhu dahat kinurmatan.

Poro sesepuh, pinisepuh, sanak lan kadang ingtkang sinubo ing pakurmatan.

Poro pilenggah kakung sumawono putri, sumrambahipun poro duto saroyo pangombyong temanten…….ingkang tansah suko basuki.

Agunging raos syukur dumateng ngarso dalem Allah SWT. Ingkan sampun paring lumebering hidayah, soho kanikmatan dumateng kito lan panjenengan sami, sumonggo kito ikroraken kanti waosan tahmid: Alhamdulillahirabbil “alamin.

Shalawat ugi salam mugio tansah kaaturaken dumateng junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW.ingkan saestu kito nyadong lumunturing syafa’at benjang wonten pakewuh ipun dinten qiyamat.

Poro rawuh ingkang pinundi, mboten ateges cumantoko kawulo jumeneng wonten ngarso panjenengan sami anamung piniji minongko pambiworo lampahing adicoro pasamuhan walimatul urs ipun Raden Bagus … bin …kalian Raden ajeng Roro … binti …

Nuninggih poro pilenggah, runtuting adicoro ingkang sampun karonce dening keluargo:

Adicoro Pambuka
waosan pustoko suci al Qur’an
Atur pambagyo pinongko atur pasrah pinampi
Istirahat
wedar Sabdo/ mauidhoh hasanah
Doa-Penutup

Keparengo panoto adicoro ndereaken lekasing pawiwahan puniko kanti pambuko surotul fatihah, Liridloillah——–

Mekaten adicoro sampun binuko mugio lampahing adicoro awit purno dalah wusono pinaringan rahayu tebih ing sambikolo.

Kalajengaken adicoro ingkang dumawah ongko kalih, lumantuning waosan ayat-ayat suci al-Qur’an ingkang bade kaseliraaken dening …. wekdal soho panggenan kaaturaken.

(pembacaan ayat al Quran)

Kanti ayat-ayat ingkang sampun kawahos mugi-mugi dadosno manfaat kususipun dumateng ingkang maos,ugi dumateng temanten kekalih, sumrambahipun dumateng kulo lan panjenengan sami.

Ndungkap adicoro ingkang ongko tigo nuninggih atur pambagyo pinongko pasrah temanten … ,dumateng duto saroro pangombyong ingkang sampun kajibah kasumanggaaken.
Dumateng panjenengan ipoun kaaturaken agunging panuwun

(Pasrah Manten)

Poro pilenggah kakung sumawono putri, sak lajeng ipun penampi atur pasrah ngiras-ngirus atur pambagyo ingkang amengku gati -Shohibul Bait-, awit saking bombong miwah mongkok ipun manah panjengan ipun Bapak…. bade matur, amung kandek wonten sak lebetipun penggalih. Ingkang puniko sesulih saliro dumateng panjengan ipun Bapak…..kaaturaken.

(shohibul Bait)

Paripurnaning pasrah penampining putro tmanten dumugi saatipun adicoro ingkang kaping selkawan inggih puniko istirahat. Pinongko corongipun shohibul bait poro rawuh kaaturaken sekeco anggenipun lenggah sinambi poro kadang punggowo ngatiri pasugatanlan amung ngaturakensugeng angerahapi kanti sekeco lan saestu.
Poro rawuh ingkang tansah minulyomboten ateges kawulo nggempil kamardikan panjenengan kanti tatas tetes lan titis wekdal istirahat kacepak semanten. Candak adicoro selajengipun inggih puniko Mau’idhoh hasanah soho doanipun.Ananging sak derengipun Maidhoh soho doanipun kawedar kawulo minangkani pambiworo adicoro anggenipun andereakenlampoahing roncening adicoro wiwit awl dumugi akhir katah kekirangan boso tuwin subositi kawulo namung tumadah lumebering sih samudra pangaksami.Akhirul kalam Wassaalamu alaikum Wr. Wb.

Angaturaken kanti renaming penggalih dumateng Al-Mukarrom anyelirani mauidhoh hasanah soho doanipun, wekdal soho panggenan kasumanggaaken.

Contoh Teks Pranatacara Adicoro,Pengantin Bahasa Jawa,contoh teks pembawa acara pernikahan bahasa jawa,contoh pranatacara manten bahasa jawa,mc pernikahan bahasa jawa kromo inggil,kumpulan mc bahasa jawa,artikel mc manten bahasa jawa, mc bahasa jawa maulid nabi,contoh,mc bahasa jawa pengajian,teks mc pernikahan adat jawa
Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa 2

Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang pantes pinundhi-pundhi saha kinabekten. Punapa dene panjenenganipun para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami.

Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, dene kula cumanthaka sowan mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Kula piniji hanjejeri minangka pangendaliwara keparenga hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha, saperlu mratitisaken murih rancaking titilaksana adicara pawiwawahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.

Sumangga kula derekaken sesarengan manungku puja-puji-santhi wonten ngarsaning Gusti Ingkang Maha Suci, ingkang sampun kepareng paring rahmat lan nikmat gumelaring alam agesang wonten madyaning bebrayan agung. Katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasalira dhumateng panjenengan sadaya dalasan kawula, saengga kita saged hanglonggaraken penggalih hamenakaken wanci sarta kaperluan rawuh kempal manunggal ing pawiwahan punika, saperlu hanjenengi sarta paring berkah pangestu dhumateng Bapa Yatno sakulawangsa anggenipun hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi, tetepa winengku ing suka basuki.

Para tamu kakung sumawana putri, wondene menggah reroncening tata adicara ingkang sampun rinancang rinacik rinumpaka dening para kulawangsa nun inggih:

Eko laksitagati purwakaning pahargyan inggih sowanipun putra temanten putri mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasana rinengga
Dwi laksitagati rawuh & jengkaripun putra temanten kakung tumuju dhateng madyaning sasana wiwaha

Tri laksitagati pasrah-pinampi putra temanten kakung
Catur laksitagati dhaup panggihing putra temanten anut satataning adat widhiwadana ingkang sampun sinengker tumunten kalajengaken upacara krobongan
Panca laksitagati nderek mangayuhbagyahipun kadang besan dhateng ingkang hamengku gati ing sasana wiwaha tumunten kalajengaken upacara sungkem

Sad laksitagati atur pangbagyaharjo panjenenganipun ingkang hamengku gati katur sagung para tamu
Sapta laksitagati lengseripun temanten sarimbit saking madyaning sasana wiwaha manjing ing sasana busana, saperlu rucat busana kanarendran santun busana ksatrian

Hasta laksitagati sowan malihipun temanten sarimbit ngabyantara para tamu saperlu nyenyadhang pudyastawa murih widadaning bebrayan

Nawa laksitagati paripurnaning pahargyan inggih jengkaripun temanten sarimbit saking madyaning sasana rinengga tumuju dhateng wiwaraning pawiwahan.
Mekaten menggah reroncening tata adicara pawiwahan ing ratri kalenggahan punika. Salajengipun, keparenga para tamu pinarak wonten ing palenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih, miwah kawula derekaken hanyrantos tumapaking tata adicara sinambi nglaras rarasing gending2 jawi.
Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Terjemahan bebas Demikian Contoh MC dalam bahasa Jawa: Pranatacara/Pranata adicara Pengantin
Mohon maaf..permisi. Yang terhormat para orang tua dan yang dituakan yang selalu menjaga keutamaan hidup, yang pantas dihormati. Juga kepada para hadirin-hadirat yang berbahagia
Maaf sekali semoga saya dijauhkan dari mala petaka karena dengan berani menghadap kepada anda semua yang sedang bercengkerama. Saya yang ditugasi sebagai pembawa acara mohon diperkenankan untuk membuka acara suka-suka pada saat ini. Supaya acara pesta sederhana ini bisa runtut dan lancar

Marilah saya iring anda untuk memuji syukur kepaada Tuhan yang telah memberikan rahmat dan nikmat di alam kehidupan ini. Terbukti keselamatan selalu menyertai kita semua sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ini. Untuk memberi berkah dan doa kepada bapak Yatno sekeluarga yang sedang memenuhi kewajiban sebagai orang tua yakni menikahkan anak mereka, semoga selalu diberi keselamatan.

Para tamu (laki-laki dan perempuan), susunan acara yang sudah disusun oleh keluarga adalah sebagai berikut:

Pertama sebagai pembuka pesta ini adalah kedatangan pengantin putri dari ruang rias ke pelaminan
Kedua datang dan perginya pengantin putra menuju ke arena pesta
Ketiga: serah terima pengantin putra

Keempat acara panggih (pertemuan) antara pengantin putra dan putri sesuai dengan adata dan dilanjutkan krobongan
Kelima sambutan dari pihak besan (mertua) kepada tuan rumah dilanjutkan acara sungkem
Keenam sambutan dari pemilik rumah kepada para tamu undangan
Ketujuh kepergian pengantin ke ruang ganti untuk ganti baju kesatria
Kedelapan kedatangan kembali kedua pengantin
Kesembilan berakhirnya acara pesta pernikahan ini yakni perginya pengantin menuju ke depan tempat pesta

—————————————————————————–
( CONTOH 3 )


Teks MC Bahasa Jawa Pernikahan Terbaik 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dhumateng panjenenganipun Para Pepundhen para sepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundhi.

Dhumateng Para Pangemban Pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang tansah sinuba ing pakurmatan.

Para Alim Ulama ingkang rinten ndalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi mingka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi.

Para Tamu Kakung sumawana putri ingkang tansah winantu ing suka basuki.

Mundhi awit saking keparengipun keluarga ingkang hamengku karsa kulo ingkang kapitedhan sinaraya hambuka wiwaraning suka,wenganing wicara,dwaraning kandha pinagka jejering pambyawara,nuwun kepareng samangke badhe hangaturaken menggah rantamaning adicara ingkang sampun rinacik dening sedaya kulawangsa.

Hamung sakderengipun kulo samangke hangaturaken rantamaning adicara,mugya jumbuh kaliyan kuncaraning bangsa nuswantara ingkang linandesan luhuring pancasila,sumangga samyo kulo derekeken sami  manungku puja puji pangastuti wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi,karana agunging barokah tuwin rahmat,ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan pribadi kawula,sarta mugi lumaksananing adicara wonten ing kalenggahan punika,saking purwa madya wusana mugya tansah lumampah kanthi wilujeng nirbaya kalis ing sambekala.

Dhumateng para tamu kakung putri ingkang tansah kinurmatan.

Nuwun kepareng pambyawara murwani lekasing sedya kanthi hangaturaken rantamaning adicara :

1. Purwakaning Adicara

2. Wedharing Atur Pambagyoharjo

3. Wedharing Pangandikan Pasrah

4. dll

Sangyaning para tamu ingkang satuhu kinurmatan,mekaten menggah rantamaning adicara pahargya ing kalenggahan punika,mila awit saking punika mugya wonteno suka lilaning penggalih,para rawuh tansah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih sarwi paring puja puji pangastuti ngantos dumugi pari purnaning adicara samangke.

Nuwun….Nuwun….Nuwun….Maturnuwun.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.


Sumber dikutip dari : http://blog.umy.ac.id/sugiyanto/mc-bahasa-jawa-bagian-1/

————————————————————————–


( CONTOH 4 )MC JAWA PRASOJO ( SEDERHANA )

Assalamualaikum wr.wb
Rumentahing pujo hastowo saking Gusti Engkang moho welas Moho Asih mugi tansah kajiwo lan kasariro dening poro rawuh kakung sumawono putri.
Nuwon,
Dhumateng panjenenganipun poro pepundhen, poro sepuh, poro pini sepuh engkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman enkang pentes pinundi. Poro pengemban pangembating projo miwah Satrianing nagari minongko pandhom pandhoming kawulo dhasih engkang sinubo ing pakurmatan. Poro sujono sujananing budi engkang sampun wenang nampi wahyuning kasutapan engkang satuhu bagyo mulyo.
Nun inggeh, baroyo ageng baroyo wiro wiyoto, baroyo wiro tamtomo, poro purnokaryo labetprojo engkang mahambeg luhuring dharmo. Poro alim ulomo engkang rinten dhalu tansah sumanding wahyuning Illahi minongko keblating panembah engkang stuhu luhuring budi. Panjenenganinpun poro satyo wredo carono madyoprotsmu kakung putri engkang pantes nampi pakurmatan satuhu lamunto sinudarsono.
Mradhopo saking keparengipun Bopo …….. (enkang hamengku gati / tuan rumah) sekalian garwo , kulo engkang kapitedhah sinaroyo hambuko wiwaraning suko dwaraning kondho minongko jejering pambioworo ngturaken urut reroncening adicoro engkang sampun rinakit dening kulowargo, engkang tartamtu kemawon kaenerekan wonten ing pawiwahan prasojo wonten ing ri kalenggahan puniko.
Poro rawuh engkang dhahat kinurmatan kepareng kulo atoraken menggah urut reroncening adicoro :
1. Pambuko
2. Waosan kitab suci Al Qurán
3. Pambagyo harjo
4. Atur pangandhikan saking keluargo temanten putri
5. Atur pangandhikan saking keluargo temanten kakung
6. Sabdo tomo
7. Panutup
Poro rawuh engkang dhahat kinurmatan, mekaten urut reroncening adicoro engkang sampun rinakit deneng sedoyo kulowargo.
Sumonngo sesarengan nyuwon dhumateng Gusti pengeran Engkang moho kuwaos mugi lampahing adicoro wonten ing siang puniko pinaringan wilujeng kalis saking rubito tuwin sambikolo, sumonggo kulo derekaken kanti maos basmallah. Bismillahirrohmanirrohiim
Saklajengipun dhungkap adicoro engkan ongko kaleh waosan Kitab suci Al Qur’an. Dhumteng kadang engkang sampun kapiji sasonoworo kaaturaken.
Maturnuwon dhumateng ……………………. mugi-mugi amal kesaenan panjenengan pikantuk ganjaran engkang matikel-tikel, sumrambah dating sagung poro lenggah.
Dhungkap adicoro engkang saklajengipun ngeh puniko pambagyo harjo yuwono. Dhumateng panjenenganipun Bopo………………. Minongko sulih sariro talang boso panjenenganipun bopo …………………sekalian garwo . sasonoworo katuraken skcekpipun.
Paripurno atur pambagyo harjo kanti ruruh hangarah prono, titi, toto, titis dalah wijang wijileng boso. Sanget kaaturaken agungeng pamaturnuwon.
Poro rawuh engkang dhahat kinurmatan!
Sekderengipun adicoro kalejengaken kepareng adicoro kasigeg rumiyen kagem sumene sak wentawis. Dhumateng kadang mudo among karyo wekdal kulo sumanngaaken. Dhumateng poro rawuh kasumanggaaken hanyekecakaken anggenipun lenggah.
Kepareng kulo aturaken ………………………….

bersambuuuung…….Sumber : https://maezboerhan.wordpress.com/2011/07/21/mc-jawa-prasojo-sedrhana/


—————————————————————————
( CONTOH 5 )


Contoh Teks Pranatacara Terbaru


Assalamuallaikum Wr Wb (Bagi yang muslim)


Lumintuning Puja Astawa saking Gusti ingkang Hamurbeng Rat, satemah hambabar daya pangaribawa ingkang tumanduk dhumateng kawula dasih,cihna ing kaludangan menika panjenengan sedaya lan kula taksih saget nyawiji wonten ing papan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing rubeda. Awit saking menika sumangga panjenengan lan kula ngunjuaken suka syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Wicaksana sinertan nyenyuwun mugi-mugi salwiring gati wiwit purwa madya dumugi wasana samangke saget lulus raharja,gancar rancak tinebehna saking sedya pambeng nir ing sambekala.

Nuwun dhumateng para rawuh ingkang satuhu kinormatan
para sepuh pinisepuh ingkang sampun pana ing pamawas sarta lebda ing pitutur
para purna karya labet praja sarta sarjana sujananing budi
boten katalumpen dhumateng para kadang wreda muda taruna ingkang satuhu bagya mulya

Keparengna kula  sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ing ngriki hangemban dawuh saking pamangku gati nun inggih Bapa…(yang punya hajat)…..piniji mratitisaken pahargyan prasaja dhaupanipun Nimas Ayu…(Nama pengantin putri)…ingkang ari menika jinatu krama dening Dhimas Bagus …..(nama pengantin putra) atmaja putranipun Bapa…(nama besan) ingkang mijil saking laladan (nama desa besan).

Para Rawuh kakung putri ingkang satuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan
hamurwakani lekasing sedya wigatosing gati, keparengna langkung rumiyen kula aturaken urut rantamaning adicara ingkang sampun rinumpaka dening keluarga ingkang hamangun suka.nun inggih adicara ingkang kaping:

 • pambuka
 • mijilipun temanten putri
 • praptaning temanten kakung
 • pasrah-tampi
 • panggih
 • krobongan
 • mapak besan
 • sungkeman
 • photo temanten
 • pambagya harja
 • panutup/purna

Mekaten para rawuh menggah urut rantamaning adicara wonten ing wedhal menika,ingkang saklajengipun keparenga panjenengan sedaya hangestreni tumapaking gati kanthi suka renaning penggalih dumugi wasana samangke.
Nuwun

Catatan: Dalam Bahasa Jawa akhiran kata “a”  seringnya dibaca “o” ( oleh-oleh)
Contoh  : menika=meniko, sedaya=sedoyo, adicara=adicoro

Dalam setiap sesi acara agar tidak sepi dan bisa menghidupkan suasana perlu diputarkan gending-gending pahargyan temanten.Untuk membuka acara gendingnya adalah Ktw. Mijil Wigaraningtyas Pl. 6 / Pramugari Pl.Br

Dalam setiap acara terbagi beberapa sesi seperti yang sudah terdaftar dalam susunan acara tersebut di atas. Sebagai pranatacara tentunya dalam setiap sesinya harus mengarahkannya agar bisa urut dan berjalan sesuai yang sudah direncanakan.

Berikut contoh mengarahkan sesi:

PAMBUKA

Para rawuh kakung putri ingkang satuhu bagya mulya,sumangga adicara wonten ing wedhal menika dipun buka sesarengan,mliginipun dhumateng ingkang ngrasuk agami Islam kasuwun sesarengan maos Al Fatikhah kaping sepisan,dhumateng ingkang ngrasuk agami sanes saget njumbuhaken miturut gegebengan saha kapitadosan sowang-sowang.
Sumangga (membaca al-fatikhah)……..mekaten para lenggah adicara sampun binuka, mugi-mugi kanthi pandunga panjenengan sedaya kalawau adicara samangke saget lulus raharja gancar rancak tan ana rubeda Aamiiin

MIJILIPUN TEMANTEN PUTRI 

Ngancik adicara ingkang kaping kalih nun inggih mijlipun Temanten Putri saking tepas wangi tumuju kursi rinengga,sakmenika sampun wonten sasmita lan tengara bileh sampun purna anggenipun temanten putri mulas wedana,ngedi sarira. Awit saking menika dhumateng para-para ingkang hanganthi murih rahayuning sedya hamung sumangga.

Untuk sesi ini gending pahargyan yang diputar yaitu Ktw.Sekarteja Sl.My / Ktw Puspawarna Sl.My
Agar semakin hidup mijilipun temanten putri ini bisa diberikan candra yang contoh teksnya bisa di lihat pada artikel Contoh Teks Panyandra Temanten Jawa Terbaru.untuk sesi berikutnya

PRAPTANING TEMANTEN KAKUNG

Para rawuh ingkang satuhu pantes sinuba sekaring pakurmatan,temanten putri sampun lenggah kanthi raras wonten ing kursi rinengga,pramila saking menika inggal lumadhi adicara candhakipun nun inggih adicara kaping tiga PRAPTANING TEMANTEN KAKUNG saking sasana palereman tumuju wonten ing sasana pahargyan. Nuwun

untuk sesi ini gendingnya Ldr. Wilujeng dan biar tambah hidup suasananya bisa diberikan candra yang contohnya bisa dilihat di Contoh Candra Temanten Pada Acara Pernikahan Jawa.
Contoh teks berikutnya adalah untuk sesi Pasrah dan tampi

PASRAH-TAMPI

Para rawuh kakung putri sinedhahan ingkang minulya. Ngancik adiracara saklajengipun nun inggih pasrah-tampi. Parandene ingkang badhe hamakili minangka duta saking Bapa..(Nama besan) nun inggih Bapa ..(nama wakil pasrah).parandene minangka sulih sarira saking pamangku gati nun inggih Bapa..(nama wakil tuan rumah/yang punya hajat).pramila saking menika dhumateng priyangung kekalih murih rahayuning sedya hamung sumangga. nuwun

Sumber dikutip dari : https://contohtekspranatacaraterbaru.blogspot.com/2016/08/contoh-teks-pranatacara-terbaru.html

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *